پایان نامه معماری

 درصورت علاقمندی به کل رساله پایان نامه همراه با فایل اتوکد صبح ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر ها ساعت 16تا 20 با شماره ذیل تماس بگیرید...

0581-2244899

موزه هنر های معصر

بخش اول (مطالات پایه

فصل اول: ارتباط         

1-1تاریخچه ارتباط      

1-2ارتباط و ارکان      

1-3مفهوم ارتباط       

1-4انواع ارتباط          

1-5ابزار ارتباط           

1-6ارتباط میان چه کسانی     

1-7شرایط ارتباط       

1-8هدف نتایج ارتباط

1-9ارتباط وتاثیر در اجتماع   

نتیجه گیری    

 

فصل دوم:هنر 

2-1هنر بهترین ابزار ارتباط 

....


فصل سوم:تاریخ معماری موزه    

3-1معماری موزه در سیر زمان  

3-2معماری موزه بناهای قدیمی

3-3معماری موزه بتاهای جدید  

 

فصل چهارم:انواع موزه   

4-1موزه های هنری    

4-2موزه های علمی     

4-3موزه های منطقه ای

4-4موزه های سیار      

4-5موزه های هنرمندان

 

فصل پنجم:عملکرد موزه ها       

5-1آموزش و موزه(نقش آموزشی موزه ها در توسعه پایدار)         

5-2نقش موزه ها در توسعه فرهنگی     

5-3موزه و تاریخ         

5-4موزه و سرکرمی، تفرج و تفریح       

 

فصل ششم:ضوابط و استا نداردها

6-1ورودی موزه

6-2فضای نمایش آثار   

6-3تفکیک فضاها در نمایشگاه   

6-4همخوانی فضا سازی داخلی با نوع موزه        

6-5موزه های هنری     

6-6غر فه بندی سالنها  

6-7کفپوش     

6-8دیوارهای سالن نمایش       

6-9وسایل و فنون نمایش        

6-10بخشهای جانبی موز         

6-11تاسیسات 

6-12نور        

6-13کنترل دما و روطوبت در موزه       

6-14مواد آلوده کننده  

6-15حشرات   

6-16تجهیزات و نظافت 

6-17ضوابطامنیتی      

6-18سازه در موزه      

6-19حمل و نقل اشیاءموزه ای  

6-20مردم و بازدید کنندگان     

 

بخش دوم:(مطالعات تطبیقی)   

فصل اول(نمو نه های خارجی)   

1-1موزه گوگنهایم      

فصل دوم:نمونه های داخلی      

2-1موزه ملی ایران      

2-2موزه هنر های معاصر        

بخش سوم :(مطالعات زمینه)

فصل اول شهر بجنورد

1-1مطالعات تاریخی    

1-2مطالعات اجتماعی  

1-3مطالعات فرهنگی   

1-4مطالعات کالبدی    

1-5مطالعات اقتصادی   

1-6مطالعات اقلیمی     

 

بخش چهارم:طراحی      

فصل اول:مبانی طراحی  

1-1رابطه موزه و ارتباط 

1-2چگونه فضای معماری می تواندبه ایجاد محیط کمک کند      

1-3چگونه معماری می تواندمبنایی برای ارتباط غیر مستقیم در موزه باشد

1-4عوامل تاثیرگذار بر ارتبط در موزه    

1-5فضا های موزه       

فصل دوم:طرح  

2-1برنامه ریزی فیزیکی

2-2ایده

  
نویسنده : خانه عمران ; ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٠