پایان نامه

فصل دوم :مطالعات تکمیلی(اصول واستانداردهای فضای کلی)

1-2- ویژگی‌های جغرافیایی 

1-1-2- استان خراسان 

2-1-2- شهرستان سبزوار 

2-2- مطالعات اقلیمی و تأثیر آن بر معماری 

1-2-2- بررسی ویژگی‌های اقلیمی منطقه 

2-2-2- شرایط اقلیمی سبزوار و آسایش انسان 

3-2-2- جدول بیوکلیماتیک ساختمانی و نحوه کنترل طبیعی هوای داخل ساختمان 

4-2-2- اهداف طراحی اقلیمی 

5-2-2- تعیین جهت بهینه ساختمان با توجه به تابش آفتاب و باد غالب 

6-2-2- انتخاب مصالح متناسب با اقلیم 

7-2-2- تابش آفتاب و سایه‌بان 

نتیجه‌گیری از بحث اقلیم و تأثیر کلی آن بر طراحی 

 

فصل سوم :مطالعات فیزیکی

1-3- موقعیت توحید شهر 

2-3- جمعیت توحیدشهر 

3-3- اقلیم توحید شهر 

4-3- بررسی مرغوبیت زمین جهت توسعه آینده

/ 0 نظر / 48 بازدید