پایان نامه معماری

 طراحی فضاهای شهری : نحوه ترکیب توده و فضای عمومی

مراکز رفع مایحتاج مردم در فضای شهری

مغازه ها در طول یک خیابان مسکونی : خیابان خرید

اصول مکانیابی مراکز خرید

 ایجاد جذابیت برای مراجعه کنندگان

 استاندارد های طراحی فضاهای تجاری

 استانداردهای و عوامل موثر در طراحی بهینه فضاهای اداری

3- مطالعات تطبیقی

اهمیت تجاری تبریز و دلائل شکل گیری بازار

شناخت تیپولوژی مجتمعهای تجاری- اداری تهران (مطالعه تطبیقی فضاهای تجاری معاصر)

4- مطالعات زمینه

آشنایی  با شهر

زمین شناسی و هیدروژئولوژی دشت

استراتژی طراحی اقلیمی در شهر

/ 0 نظر / 23 بازدید