هدف و ماهیت معماری

 لوکوربوزیه : معماری بازی استادانه با حجمها در زیر نور است .

ماریو بوتا : معماری چیزی جز ساختن زمین نیست.

پیتر کوک: ARCHITUCTURE IS FUN!!

گوته : معماری موسیقی تجسد یافته است.

آدولف لوس : معماری چیزی نیست جز یادمانها و مقبره ها و از طریق آنهاست که ما تاریخ و فرهنگمان را به یاد می آوریم.

در این میان شاید آشنایی با نظرات معماران باتجربه داخلی و یا معمارانی با فرهنگی نزدیک به فرهنگ ما ، کارگشاتر و کارآمدتر باشد :

بالکریشنا دشی ( معمار هندی معاصر) : معماری پدیده ای منفرد نیست . هنر نقشی مهم در طبیعت دارد . اندیشه ناب بیان شدنی نیست اما سکونتگاههای انسان بیانگر سکونت او در جهان هستند ، پس منشا اثر معماری تنها اندیشه ناب نیست و راز معماری کردن نیز تنها کالبد بخشیدن به باورها نیست. برپاکردن دیوار و ساختن طاق برای تعریف مکان برای کار و سکونت و عبادت ، و دیگر امور زندگی ، نیازمند شناخت اصولی است که از راه آنها اندیشه ناب کالبد می یابد و بدین سان بیان می شود.

نادر اردلان : همیشه تلاش و مبارزه ای برای رسیدن از تاریکی و سنگینی به سبکی و نور وجود داشته است و معماری شاید نوعی پاسخ به این تلاش باشد یعنی از ماده ای بی جان چیزی را بسازیم که از آن ندای آسمانی برآید.

سید هادی میرمیران : معماری فقط فضاست . حجم هم فضاست . حجم را اگر از بیرون نگاه کنیم یک نوع فضا می شود . ما معماری را با حجم می بینیم و با فضا درک می کنیم .

محمدرضا قانعی : هنرمعماری چیزی است فراتر از عملکرد ، سازه و حتی مصالح ساختمانی پدید آورنده فرم و فضا . « معماری » در واقع ، تغییر شکل فضا به شکا هنرمندانه است. وقتی می گوییم هنرمندانه سه مفهوم « ابداع » « سنخیت » و « کمال » را در نظر داریم.

ماخذ:

- مجله معمار شماره19

- مجله معماری و شهرسازی شماره 55-54

- کتاب معماری دیکانستراکشن و معماری دیکانستراکتیویست

/ 0 نظر / 53 بازدید